Prevádzkovateľ internetového obchodu: ANDAN, s.r.o. /Jesenského 482/3, 059 71 Ľubica
Webová stránka – eshop: https://eshop.andan-deco.com
Adresa prevádzky: Štúrová 8, 060 01 Kežmarok
IČO: 36738646
DIČ: 2022321015
IČ DPH: SK2022321015
Tel: 0915512755
E-mail: info@andan-deco.com

Podnikateľský subjekt je registrovaný

Obchodný register Okresného súdu Prešov
oddiel:Sro, vložka č.18305/P

Čísla účtov v bankách:

Súkromné osoby: Tatrabanka: IBAN: SK9611000000002923908964
Firemné objednávky: Úhrada na základe faktúry prevodom / kartou

Definícia pojmov
Objednávateľ

Registrovaný ( aj neregistrovaný ) zákazník na internetovej stránke eshop.andan-deco.com, ktorý má možnosť objednať kyticu, kvetinový box, črepníkovú rastlinu, darčekový kôš, smútočný veniec na stránke prevádzkovateľa.
Príjemca

Osoba, ktorej je daný produkt určený. Údaje príjemcu sa uvádzajú do kolóniek: ÚDAJE K DORUČENIU (pri voľbe doručenie na adresu)
Popis jednotlivých koloniek pri doručení na adresu

Meno komu doručíme: Meno obdarovanej osoby, ktorej je produkt určený
Tel č. komu doručíme: Telefónne číslo na obdarovanú osobu je potrebné pre overenie si obdarovanej osoby či sa nachádza na mieste doručenia v zadanom čase.
Dátum doručenia: Presný dátum, v ktorom dni prebehne doručenie. Pokiaľ by došlo k zmene dátumu doručenia, prevádzkovateľ oznámi zmenu dátumu doručenia objednávateľovi.
Čas doručenia: Doručuje sa vždy na presný čas, ktorý si povie objednávateľ. Pokiaľ by došlo k zmene času doručenia, prevádzkovateľ oznámi zmenu času doručenia objednávateľovi.
Adresa doručenia: Miesto určené odberateľom, na ktorom by sa mal príjemca zdržiavať v čase doručenia kytice. Toto je možné nahradiť kontaktným telefónnym číslom na ktorom sa ako “darčekový kuriér ” s obdarovaným dohodneme na odovzdávaní darčeka /kytice/. Kontaktovanie adresáta je samozrejme diskrétne a obsah zásielky a ani údaje odosielateľa sa adresátovi neoznamujú.
Venovanie pre obdarovanú osobu (v prípade venca text na stuhu): Text (prianie, gratulácia) ktorý objednávateľ môže, ale nemusí vyplniť. Venovanie sa vloží do obálky, ktorá je priložená diskrétne ku kytici. V prípade objednávky smútočného venca alebo smútočnej kytice objednávateľ do tejto kolónky napíše text, ktorý si želá mať na smútočnej stuhe.
Objednávka: Odberateľ si vyberie konkrétnu kyticu, vyplní objednávku. Po úspešnom odoslaní objednávky bude zaslaný odberateľovi email, v ktorom prevádzkovateľ objednávku potvrdí.

Odberateľ môže taktiež objednávku vykonať telefonicky na tel. Čísle 0915 512 755/ emailom: info@andan-deco.com

Meno objednávateľa, Email, Telefónne číslo: Objednávateľ vyplní svoje kontaktné údaje – je to potrebné kvôli internej dokumentácií. Na základe GDPR nerozširujeme ani nezneužijeme meno a kontaktné údaje bez výslovného súhlasu objednávateľa neposkytneme 3.strane.

Popis jednotlivých koloniek pri osobnom odbere

Meno osoby, ktorá preberie objednávku: Meno osoby, ktorá preberie objednávku, nemusí byť totožná s menom objednávateľa
Tel č. osoby, ktorá preberie objednávku: Telefónny kontakt na osobu, ktorá preberie objednávku. Nemusí byť totožné s telefónnym číslom objednávateľa.
Dátum doručenia: Presný dátum, v ktorom dni bude osobný odber. Pokiaľ by došlo k zmene dátumu osobného odberu, objednávateľ oznámi zmenu dátumu osobného odberu prevádzkovateľovi.

Platba

Objednávateľ môže za objednaný tovar zaplatiť cez:

– Platba kartou pomocou platobnej brány spoločnosti TrustPay
– Vkladom alebo prevodom na účet v Tatrabanke
– Platba priamo kuriérovi pri preberaní tovaru v hotovosti
– Na pobočke v hotovosti / kartou pred doručením

Dodacie podmienky

-Objednávky sú doručované od pondelka do piatku od 06:00 do 21:00 hod. V sobotu a nedeľu od 08:00 – 18:00, ale v prípade potreby sa dá dohodnúť na iný termín doručenia a radi Vám vyhovieme.
– Všetky kytice sa snažíme vytvoriť presne podľa uvedených fotografií, ale môžu sa trochu líšiť od obrázku. Vždy je zachovaná farebná kombinácia a počtové zloženie kytice, pokiaľ to ročné obdobie dovoľuje.
– Objednávateľ prehlasuje, že svojou objednávkou neobťažuje 3.stranu (príjemcu), pokiaľ bolo zo strany príjemcu nahlásené, že si neželá doručovanie, môže prevádzkovateľ takúto objednávku odmietnuť.
– Pokiaľ je to možné – ak máme všetky potrebné kontaktné údaje od objednávateľa, doručuje sa príjemcovi priamo do rúk, pokiaľ to nie je možné, doručuje sa po prvé zamknuté dvere.
– Pokiaľ príjemca odmietne zásielku bez udania dôvodu prebrať, je možné finančné prostriedky uhradené za kyticu preniesť do formy kreditu na ďalší nákup.

V tomto prípade je potrebné, aby bol objednávateľ zaregistrovaný na e-shope. Kredit bude objednávateľovi následne do 72 hodín pripočítaný na účet vedený na stránke eshop.andan-deco.com

Pokiaľ objednávateľ nie je registrovaný, nie je možné kredit pripísať (prepadá), kytica sa považuje za doručenú.

Doručiť vieme kyticu, darčekový kôš, smútočnú kyticu prípadne veniec s minimálnou hodnotou nad 29,90 €
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že

– doručí objednanú kyticu podľa objednávky Objednávateľa na dohodnuté miesto doručenia v dohodnutom čase.
– ak nie je možné kyticu doručiť (príjemca kytice sa nezdržuje na mieste doručenia), Prevádzkovateľ sa skontaktuje s Objednávateľom a dohodnú iné miesto doručenia.
– pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky Prijímateľom, nakoľko sa jedná o živé kvety, sa považuje objednávka za doručenú.
– ak má kuriér kontakt na Objednávateľa, pri doručení ho kontaktuje okamžite.

Objednávateľ sa zaväzuje, že

– v objednávke uvedie adresu doručenia kytice, príjemcu kytice, potrebný kontakt na príjemcu, čas doručenia kytice.
– v prípade nedoručiteľnej kytice dohodne ďalší postup doručenia.
– dá súhlas, aby bola kytica daná do rúk inej osoby ako Príjemcu, ak nie je prítomný Príjemca kytice osobne.

Záruka a reklamácia

V prípade, že bude doručená poškodená kytica, alebo nie čerstvá, je potrebné kontaktovať nás okamžite telefonicky alebo e-mailom.

Reklamovaný tovar je potrebné vrátiť kuriérovi – pri reklamácií tovar za tovar.

Reklamácie na kytice alebo iný tovar zo živých kvetov sa uznávajú do 48 hodín od doručenia / odovzdania.

telefonický kontakt: 0915 512 755 (po nahlásení treba poslať aj elektronickou formou na adresu info@andan-deco.com
Storno objednávky

Napriek tomu, že v zmysle zákona 102/2014 Z.z. nie je možné odstúpiť od zmluvy na diaľku pri rezaných kvetoch, umožňujeme stornovanie takejto objednávky najneskôr 48 hodín pred požadovaným doručením tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty (info@andan-deco.com) alebo telefonicky na čísle 0915 512 755. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

Prevádzkovateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar objednávateľovi v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na náhradnom plnení. Prevádzkovateľ má tiež právo stornovať objednávku v prípade ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.

O stornovaní objednávky bude objednávateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom.

V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri stornovaní objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodne inak.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Odstúpenie od zmluvy musí objednávateľ urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

– poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú potraviny, nápoje a ostatné výrobky z obsahu darčekových košov klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto môže byť tento druh tovaru vrátený len v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.

V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú rezané kvety a produkty z rezaných kvetov klasifikované ako tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť.

V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktotým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia https://www.soi.sk/sk/ Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnicka osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http//ec.europa.eu/consumers/odr/.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnicka osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http//ec.europa.eu/consumers/odr/.
Pre kamenné predajne:

V súvislosti so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov vám dávame do pozornosti povinnosti nasledovné: „Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Kvetinový servis, s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia. Adresa na doručovanie: Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS Prievozská 32 Poštový Priečinok 29 827 99 Bratislava Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: adr@soi.sk a ars@soi.sk, alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.“
Záverečné ustanovenia

Náležitosti, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach, sa budú riadiť podľa Občianského zákonníka.
Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa …… (doplniť na základe žiadosti o registráciu e-shopu o osobné údaje, ktoré reálne získavate)

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.
Bodový systém

Pri každom nákupe získavate ako registrovaný zákazník na Váš zákaznícky účet body, ktoré je následne možné použiť pri nákupe tovaru. Bonusové body je možné použiť pri hodnote nákupu nad 25€. Pri nákupe získa zákazník 7% z ceny nákupu naspäť na zákaznícky účet vo forme kreditu na ďalší nákup. Pri registrácií získava zákazník automatickú zľavu 5%.

Pri akcií bonusový kredit za registráciu sa tento kredit pripočítava na zákaznícky účet do 2 pracovných dní od registrácie (akcia platí do odvolania).
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia https://www.soi.sk/sk/.

Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnicka osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http//ec.europa.eu/consumers/odr/.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnicka osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http//ec.europa.eu/consumers/odr/.
Pre kamenné predajne

V súvislosti so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov vám dávame do pozornosti povinnosti nasledovné: „Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Kvetinový servis, s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia. Adresa na doručovanie: Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS Prievozská 32 Poštový Priečinok 29 827 99 Bratislava Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: adr@soi.sk a ars@soi.sk, alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.“
Telefonická alebo LIVE objednávka

Rýchly a presný spôsob ako objednať.

Môžete nám zavolať, alebo v pravom rohu okna s operátorom dohodnúť.

tel : 0915 512 755

Aj kvety a kytice na osobný odber je potrebné objednať, aby boli pripravené na čas aký si želáte.
Nákup online na eshop.andan-deco.com

– Vyberte si produkt z kategórie, ktorá Vás zaujala.
– Pri väčšine produktov si môžete meniť počet, farbu a tvar. V tomto prípade treba kliknúť na názov produktu a následne môžete meniť povolené parametre.
– Po výbere a následných zmenách si tovar pridáte do virtuálneho košíka tlačidlom “Kúpiť”.
– V tomto kroku si musíte vybrať “poštovné” – čiže službu doručenia podľa uvedených popisov a miesta a času doručenia. Bližšie info o spôsobe doručenia nájdete TU a o spôsobe platby TU.
– V ďalšom kroku produkt objednáte. Údaje k doručeniu: Meno komu doručíme, Tel.č komu doručíme, Adresa doručenia, Dátum doručenia, Čas doručenia, Venovanie pre obdarovanú osobu (v prípade venca text na stuhu)
– Kontaktné údaje objednávateľa – to ste Vy, objednávateľ. Meno, E-mail, telefónne číslo.
– V závislosti od spôsobu platby dokončíte a odošlete objednávku. Obdržíte emailovú správu o potvrdení objednávky a s prípadným postupom úhrady. Číslo objednávky je Variabilný symbol.